Nefa-Jyväskylä ry on Jyväskylän yliopiston etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan ainejärjestö. Ainejärjestö on perustettu 29.5.1973. Nefa-Jyväskylä on yksi Suomen ensimmäisistä kansatieteen ainejärjestöistä.

Tanskasta johdettu etnologian ja folkloristiikan eli kansatieteen ja kansanrunoudentutkimuksen opiskelijajärjestö Nordisk Etnologisk och Folkloristik Arbetsgrupp rantautui Suomeen 60-luvun lopussa: Turussa vuonna 1969 pidetty edustajainkokous päätti, että jokaiselle yliopistopaikkakunnalle jossa kyseisiä oppiaineita opetetaan, perustettaisiin NEFA:n paikallisosasto.

Suomalaisen ja vertailevan kansanelämän professuuri perustettiin Jyväskylän
yliopistoon kuitenkin jo vuonna 1964, ja viran ensimmäiseksi hoitajaksi valittiin Asko Vilkuna. Oppiaineen nimi muutettiin myöhemmin etnologiaksi. Vilkunan johtamassa oppiainekokonaisuudessa opetettiin alusta alkaen, sekä suomalaista ja vertailevaa kansatiedettä että suomalaista ja vertailevaa kansanrunouden tutkimusta – nykytermein folkloristiikkaa. Myöhemmin 1970-luvulla mukaan tuli myös kulttuuriantropologia. Jyväskylään syntyikin suomalaisittain uniikki oppiainekokonaisuus, johon sisältyi piirteitä kansatieteestä, folkloristiikasta ja antropologiasta. Jonkin verran opetettiin myös uskontotiedettä.

Tutkinto-ohjelman nimi on vaihtunut vuosien varrella moneen kertaan ja nyt uusimpana nimenä, kulttuuripolitiikan tultua mukaan, toimii KUMU eli kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa. Nykyisin Jyväskylän etnologian ja antropologian sekä kulttuuripolitiikan opiskelijat tutkivat arkielämän kulttuuria ja sen muutosta. He tulkitsevat inhimillistä kulttuuria kenttätyön menetelmin ruohonjuuritasolta käsin. Oppiaineen ainutlaatuisuus piilee teoreettisissa näkökulmissa ja laadullisissa menetelmissä, jotka kattavat haastattelut, osallistuvan havainnoinnin, tekstiaineistojen analyysin, kriittisen ja holistisen lähestymistavan sekä kontekstualisoinnin. Tutkimuskohteita pyritään aina tarkastelemaan laajempaa kulttuurista taustaansa vasten.

Opiskelijat tutkivat niin etnisyyttä, uskontoja, sukupuolijärjestelmää, muistitietoa, kulttuuriperintöä ja ideologioita kuin teknologian käyttöä ja merkityksiä, maahanmuuttoa, kansainvälisiä kehityskysymyksiä ja sosiaalipalveluja Suomessa. Tutkimuskohteet voivat sijaita Suomessa tai ulkomailla. Näkökulmissa painottuu tutkimuksen yhteiskunnallisuus. Myös ajallinen ulottuvuus on laaja: tutkimusta voi tehdä historiallisista aiheista tai keskittyä nykyaikaan. JYX-julkaisuarkistosta löytyy muun muassa valmistuneiden opiskelijoiden pro gradu -tutkielmia.