Yhdenvertaisuus

Nefa-Jyväskylä ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) sisältää säännöksiä yhdenvertaisuuden edistämisestä ja syrjintäkiellosta.

Lain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Nefa Jyväskylä Ry tahtoo varmistaa, että kaikessa ainejärjestön ja opiskeluihin liittyvässä noudatetaan yhdenvertaisuuslakia ja tasa-arvon periaatteita. Edistämme kaikessa toiminnassamme, niin tapahtumissa kuin hallituksen toiminnassakin, yhdenvertaisuutta ja jokaisen tasa-arvoista kohtelua. Pyrimme edistämään saavutettavuutta sekä ottamaan kantaa tasa-arvon ja saavutettavuuden puolesta.

Tehtävämme on varmistaa, että turvallisen tilan periaatteet täyttyvät, ja jokainen voi tuntea olevansa arvostettu omana itsenään, ilman pelkoa syrjityksi tulemisesta. Kaikissa ainejärjestön tapahtumissa pätee yhdenvertaisuussuunnitelma, ja siten myös turvallisen tilan periaatteet vallitsevat. Myös mahdollisissa yhteistyötapahtumissa NEFA noudattaa näitä periaatteita, ja toivoo myös yhteistyötahoilta yhdenvertaisuussuunnitelmaan sitoutumista tapahtumien puitteissa.

Mikäli yhdenvertaisuusperiaatteita loukataan ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ei kunnioiteta, Nefa Jyväskylä ry reagoi tapahtuneeseen ja pyrkii selvittämään tilanteen siten, että tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kunnioitetaan, sekä tarvittavat toimenpiteet tapahtuneen ratkaisemiseksi tehdään.

Yhdenvertaisuusvastaava:

Nefa Jyväskylä Ry nimeää jokaiselle hallituskaudelleen yhdenvertaisuusvastaavan, jonka tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä laitoksen, yliopiston ja ylioppilaskunnan yhdenvertaisuusasioissa. Vastaava toimii Nefan tapahtumissa henkilönä, joka pitää huolen siitä, että tapahtumissa ei koeta häirintää ja että jokaisella on hyvä olla tapahtumissa omana itsenään.

Yhdenvertaisuusvastaavaan voi ottaa yhteyttä Nefan jäsen, joka on kokenut ainejärjestössä tai opiskeluyhteyksissä häirintää, kiusaamista tai muuta epämukavaa toimintaa. Myös Nefan ulkopuolinen henkilö voi ottaa yhteyttä, mikäli kokee tulleensa häirityksi Nefan tapahtumassa tai siihen liittyvissä opintoyhteyksissä.

Hallituskaudella 2022 yhdenvertaisuusvastaavana toimii Venla Arosara, johon voi ottaa yhteyttä sähköpostitse: nefa(piste)hallitus(at)gmail(piste)com .

Suunnitelma on päivitetty viimeksi hallituksen kokouksessa 9/21 (17.11.2021)

Palautelomake

Tällä lomakkeella voit antaa palautetta ainejärjestön toiminnasta tai muusta mieltäsi painavasta asiasta. Lomake on nimetön, eikä vaadi kirjautumista. Lomakkeen kautta lähetetyt yhteydenotot ohjautuvat Nefan hallituksen sähköpostiin, josta ne ohjataan joko sektorista vastaavalle hallituslaiselle, tai koko hallituksen luottamuksellisesti käsiteltäviksi. JYY:n häirintäyhdyshenkilöt tavoitat osoitteesta hairinta at jyy .fi

Nefa-Jyväskylä’s feedback form

Here is Nefa Jyväskylä’s feedback form. The form doesn’t require name, logging or contact information. The form sends your feedback to Nefa’s board confidentally. You can also contact Student Union JYY’s harassment contact persons, hairinta at jyy .fi if needed.